Arck Agency Bedrijfsevenementen Organiseren

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van J-Star BV (Handelsnaam Arck Agency), hierna te noemen “J-Star” en haar opdrachtgever, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.
 1. Opdrachtgever wordt verondersteld volledig kennis te hebben van de hierna genoemde algemene voorwaarden en de bepalingen ervan te hebben aanvaard.
 1. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen J-Star en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 1. De algemene voorwaarden sluiten iedere andere voorwaarde van de klant uit, de klant gaat uitdrukkelijk akkoord dat hij afzet van zijn eigen algemene voorwaarden op brieven, documenten en andere communicatiemiddelen.

Artikel 2 Offertes en bestekken

 1. De offertes en bestekken gemaakt door J-Star zijn louter indicatief en steeds herroepbaar. Hun duur en geldigheid bedragen maximum 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk afwijkende bepalingen opgegeven door J-Star.
 1. De offertes en bestekken worden opgesteld op basis van de opgegeven aanwijzingen van Opdrachtgever. Iedere wijziging hieraan kan een prijsherziening met zich meebrengen.
 1. Alle concepten en creaties van J-Star blijven eigendom van J-Star tot de volledige betaling van de openstaande facturen. Alle auteursrechten mbt door J-Star ontwikkelde creaties blijven 100% eigendom van J-Star.

Artikel 3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen door J-Star aan de Opdrachtgever uitgebracht zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen J-Star en haar opdrachtgever.

 2. Indien de Opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, verbindt hij zich ertoe naast de betaling van de eventueel reeds uitgevoerde prestaties, J-Star te vergoeden voor alle reeds gemaakte kosten inclusief de kosten gemaakt doorleveranciers.

Artikel 4 Prijzen en betaling

 1. Alle door J-Star opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Betalingen dienen inclusief BTW en/of andere heffingen te geschieden.
 1. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde goederen, diensten en werken. Alle in aanvulling daarop door J-Star geleverde goederen, verrichte werken en/of verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening wordengebracht tegen prijzen zoals die op de dag van levering of dienstverlening gelden.
 1. Bij ondertekening en aanvaarding van opdracht zal J-Star een voorschotfactuur van 50% van het afgesproken bedrag sturen. 40% zal voor de start van het evenement gefactureerd worden en het saldo van 10% zal gefactureerd worden na afloop van het event.
 1. Alle facturen  zullen  door  de  Opdrachtgever  worden  betaald  volgens  de  overeengekomen  en  op  de  factuur  vermelde betalingscondities.
 1. Alle bedragen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen op de zetel van de vennootschap. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 10% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 12% vande niet-gerechtelijke invorderingskosten.
 1. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 5 Betwisting

 1. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur, dient zij uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd te betwisten, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de Opdrachtgever jegens J-Star vervalt.
 1. Betwisting schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 6 Overmacht

 1. Indien als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert en niet aan J-Star is toe te rekenen, nakoming door J-Star zonder tekortkoming niet mogelijk zal zijn, heeft zij het recht deovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder totenige schadevergoeding gehouden te zijn.
 1. De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij daarvan in kennisen neemt alle redelijke maatregelen om de tijdelijke overmachtssituatie te overwinnen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming vande overeenkomst is J-Star slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding van het niet conforme deel van de prestatie.
 1. De Opdrachtgever vrijwaart J-Star voor elke rechtsvordering vanwege derden betreffende overgedragen en te gebruiken werken, documenten, informatie of elementen en hun inhoud.

Artikel 8 Verzekeringen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de bestelbon, gaat de Opdrachtgever de nodige verzekeringen aan die verband houden met de overeenkomst zoals, zonder beperkt te zijn tot, de verzekeringen ter dekking van diefstal, schade aan of doormaterialen, de burgerlijke aansprakelijkheid van de Opdrachtgever enz.
 1. Daarnaast heeft J-Star eveneens een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.

Artikel 9 Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar ontvangen, tenzij zijwettelijk verplicht zijn informatie aan derden te verschaffen.

Artikel 10 Bevoegdheid en toepasselijk recht

Overeenkomsten tussen J-Star en de Opdrachtgever worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting tussen deopdrachtgever en J-Star zijn enkel de Rechtbank van het arrondissement afdeling Antwerpen bevoegd, gezien de plaats van demaatschappelijke zetel van J-Star.

Scroll naar boven